Shopping Cart

điều khoản dịch vụ

TỔNG QUAN

Nền tảng thương mại điện tử www.thebottleshop.vn (“Trang web”) của The Bottle Shop ™ được điều hành bởi Công ty TNHH Bar Ông Say (“Three Blind Men”). Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, và “của chúng tôi” là để chỉ Three Blind Men.

Bằng cách truy cập trang web và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, nghĩa là bạn đã tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ” hoặc “Điều khoản”), bao gồm bất kỳ các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng trang web này và/hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Nếu các Điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản Dịch vụ này. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc những người đóng góp nội dung.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc các thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Ở Việt Nam, việc bán rượu cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi là vi phạm. Khi đặt hàng với chúng tôi, bạn phải xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn mua rượu cho người khác, bạn phải đồng ý đảm bảo rằng người nhận từ 18 tuổi trở lên.

Việc giao hàng phải được nhận bởi một người từ 18 tuổi trở lên. Nếu người giao hàng của chúng tôi có bất kỳ nghi ngờ nào về tuổi của người nhận khi giao hàng, họ có thể yêu cầu một số mẫu giấy tờ tùy thân. Chúng tôi có quyền hủy giao hàng nếu có nghi ngờ về tuổi và/hoặc danh tính của người nhận.

Đơn đặt hàng được thực hiện trên trang web (“Đơn đặt hàng”) là không thể hủy ngang và vô điều kiện. Tất cả các Đơn đặt hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi truyền qua trang web và chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn đặt hàng đó mà không cần sự đồng ý thêm của bạn và bất kỳ tham chiếu hoặc thông báo nào khác.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào khi sử dụng Dịch vụ, bạn cũng không được vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền.

Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu hoặc vi rút nào hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc Dịch vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức.

PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển mà không được mã hóa và liên quan đến (a) các lần truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

PHẦN 3:  LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ BỎ SÓT

Đôi khi, trang web này có thể chứa các lỗi kỹ thuật không chính xác, lỗi đánh máy, bỏ sót, thông tin lịch sử liên quan đến nhưng không giới hạn các mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mại, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp để bạn tham khảo và bạn có trách nhiệm xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi sử dụng nó để đưa ra các quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được mô tả trên trang web này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này đều do bạn tự chịu rủi ro.

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào, nhưng không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web, trừ khi luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc bỏ sót, và thay đổi, cập nhật hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng). Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web và đơn đặt hàng của mình.

PHẦN 4: SỬA ĐỔI DỊCH VỤ & GIÁ

Giá sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ bất kỳ lúc nào (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

PHẦN 5: SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ được trả lại hoặc đổi theo Chính sách đổi trả của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng hết sức để trình bày chính xác các tính năng và đặc điểm của sản phẩm của chúng tôi trên trang web, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thiết bị di động hoặc màn hình máy tính của bạn sẽ hiển thị màu sắc và tính năng chính xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được khắc phục.

PHẦN 6: CHUYỂN GIAO RỦI RO & QUYỀN SỞ HỮU

Rủi ro làm hỏng hoặc mất Sản phẩm sẽ chuyển giao cho bạn tại thời điểm giao hàng hoặc nếu người giao Sản phẩm là bên thứ ba, thì rủi ro hư hỏng hoặc mất Sản phẩm sẽ chuyển giao cho khách hàng tại thời điểm chúng tôi giao Sản phẩm cho người giao hàng.

Bất chấp việc giao hàng và chuyển giao rủi ro trong Sản phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản này, quyền sở hữu Sản phẩm sẽ không chuyển giao cho bạn cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán đầy đủ tiền của Sản phẩm.

Cho đến khi quyền sở hữu sản phẩm được chuyển giao cho bạn, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn trả lại sản phẩm cho chúng tôi và trong trường hợp không tuân thủ, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý để yêu cầu bạn trả lại sản phẩm và cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí pháp lý phát sinh.

PHẦN 7: TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN LẬP HÓA ĐƠN & TÀI KHOẢN 

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào mà bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể tự quyết định giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi sửa đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail và/hoặc địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại đã cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Bạn được coi là đã được thông báo vào thời điểm thông báo được chúng tôi gửi bưu điện, gửi thư điện tử, hoặc chuyển thông qua các phương tiện liên lạc nói trên tùy từng trường hợp. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo nhận định riêng của chúng tôi, chúng dường như được đặt bởi các đại lý, bên bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các Đơn đặt hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm cập nhật nhanh chóng tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ giao hàng để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

PHẦN 8: CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ đó được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này.

PHẦN 9: CÁC LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

Các liên kết bên thứ ba trên trang web có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan của họ. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi vi rút, sâu, Trojan và các chương trình có khả năng phá hoại khác và bảo vệ thông tin của bạn khi đánh giá các liên kết của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu nại, tuyên bố, quan ngại hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 10: NHẬN XÉT, PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG & CÁC Ý KIẾN KHÁC

Theo yêu cầu của chúng tôi, nếu bạn gửi một số bài ý kiến cụ thể (ví dụ: bài dự thi, bài đánh giá sản phẩm) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, gợi ý, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua bưu điện, hoặc các phương pháp khác (gọi chung là “nhận xét”), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) phải bảo mật bất kỳ bình luận nào; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ nhận xét nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản này của Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng nhận xét của mình là chính xác, hợp pháp và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, chứa (các) tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm và/hoặc bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra, nội dung và độ chính xác của chúng cũng như bất kỳ thiệt hại nào mà chúng phải chịu.

PHẦN 11: THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 12: NHỮNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BỊ CẤM

Ngoài các hành vi bị cấm khác được quy định hoặc ngụ ý trong Điều khoản và luật hiện hành, bạn rõ ràng bị cấm sử dụng Trang web, nội dung của trang web và Dịch vụ của chúng tôi: 

a) cho các mục đích bất hợp pháp hoặc xúi giục các hành vi bất hợp pháp;
(b) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và/hoặc của người khác;
(c) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, quốc tịch hoặc khuyết tật;
(d) gian lận và lưu hành thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; 
(e) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào để ảnh hưởng đến chức năng và/hoặc hoạt động của Trang web, Dịch vụ và bất kỳ trang web nào khác;
(f) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;
(g) gửi thư rác, lừa đảo, mua bán thuốc, viện cớ, nuốt lời hoặc đánh lừa;
(h) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc trái đạo đức nào; hoặc 
(i) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

PHẦN 13: TỪ CHỐI BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả nhận được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể gỡ bỏ Dịch vụ trong khoảng thời gian vô thời hạn hoặc hủy Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ do bạn tự chịu rủi ro. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” để bạn sử dụng mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Three Blind Men, các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhà thầu hoặc các đối tác khác và nhân viên của chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, nhằm trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào của bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, khoản tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại nào tương tự, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua sắm bằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào được đăng, truyền, hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ.

PHẦN 14: BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và không gây hại đến Three Blind Men và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhà thầu hoặc các đối tác và nhân viên khác của chúng tôi, từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý và phí giải quyết tranh chấp, liên quan đến hoặc phát sinh về việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ tài liệu nào mà họ đưa vào bằng cách tham chiếu, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

PHẦN 15: HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản này của Dịch vụ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

PHẦN 16: CHẤM DỨT

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản này chấm dứt cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng Trang web của chúng tôi.

Nếu theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, bạn không hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm cả ngày chấm dứt hợp đồng; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

PHẦN 17: TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web này hoặc đối với Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận hoặc thỏa thuận sơ bộ trước đó, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo điều khoản.

PHẦN 18: LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà qua đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, trong phạm vi áp dụng, bị tuyệt đối từ bỏ.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận liên quan được đề cập trong các Điều khoản này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt Điều khoản này, sẽ được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) xem xét và giải quyết tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), quy tắc này được coi là hợp nhất để tham khảo trong Mục này. Trọng tài sẽ bao gồm một (01) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài, nếu được phép theo Quy tắc VIAC, phải là tiếng Anh.

Optimized by Optimole

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI

Are you over 18?

Don't Drink Under 18 graphic

Bạn phải đủ 18 tuổi
để thực hiện giao dịch

You must be 18 or older
to make a purchase

Don't Drink When Pregnant graphic
Don't Drink & Drive graphic